Taksa notarialna, podatki, opłaty

Notariusz, w zależności od charakteru czynności notarialnej, jako płatnik, oblicza, pobiera i wpłaca w obowiązującym terminie organowi podatkowemu:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych lub
  • podatek od spadków i darowizn
  • opłaty sądowe

Notariusz od każdej czynności notarialnej pobiera wynagrodzenie określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej powiększone o należny podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%.

Po złożeniu dokumentów pracownik Kancelarii przekaże Państwu informację o faktycznej wysokości podatków i opłat.

Wszelkie opłaty za akt notarialny, w tym podatki i opłaty sądowe winny być wpłacone przy dokonywaniu czynności w kasie Kancelarii lub przelewem na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej przed dokonaniem czynności.

Numer rachunku bankowego Kancelarii:

ING Bank Śląski S.A. oddział Poznań 69 1050 1520 1000 0022 0613 8097